Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:

 

ENERJİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜ SERİSİ: ENERJİSİNİ ÜRETEN TÜKETİCİLER

Yenilenebilir enerji kaynaklarından azami düzeyde ve etkin şekilde istifade edilmesinin önünü açacak devrimsel nitelikli bir dizi düzenleme 11 Ağustos 2022 tarihli ve 31920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“LÜY Değişikliği”) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 04/08/2022 Tarihli ve 11098 Sayılı Kararı (“Karar”), öz tüketim mecrasında enerjisini üreten abonelerin tabi olacağı yeni rejimin ana hatlarını ortaya koyuyor. Buna göre, abonelerin esas olarak tükettiği enerjiyi üretebilmesi teşvik edilirken; enerji yatırımlarında kapasite sınırı veya çatı/arazi uygunsuzluğu faktörlerinin muhtemel olumsuz etkisi zayıflatılıyor.

 

LÜY Değişikliği ve Karar’ın getirdiği kilit yenilikler şu şekilde özetlenebilir:

- Tüketim ve üretim noktalarının birbirine yakınlığı, başvuruların değerlendirilmesi yönünden artık belirleyici bir faktör olmaktan çıkmıştır.

- Gerek OSB içi ve gerekse OSB dışı tüketiciler, herhangi bir dağıtım bölgesi sınırına tabi olmaksızın Madde 5.1.h hükümlerine tabi olarak ülke genelinde üretim tesisi kurabilecektir.

- Lisanssız elektrik üretim tesisi kuracak tüketicilerin satışa konu edebileceği aşkın elektrik miktarı, bir önceki takvim yılında şebekeden çekilen mahsuplaşılmamış toplam elektrik tüketimiyle sınırlanmıştır. Bu düzenlemeyle beraber, potansiyel yatırımcıların fizibilite analizinde, elektrik tüketim yükü, profili ve projeksiyonunu temel parametre olarak değerlendireceği öngörülmektedir. Düzenleme, geriye dönük olarak, 12/05/2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde çağrı mektubu almaya hak kazanmış tüm tüketiciler yönünden uygulama alanı bulacaktır.

- Yaptığı elektrik üretimi öz tüketimini karşılamayan kojenerasyon tesisi sahipleri ve daha evvelden Madde 5.1.ç uyarınca tüketim tesisi ile aynı noktada üretim tesisi kurmuş olan fakat aynı sahada kapasite artırımı imkanı bulunmayan tüketiciler; Madde 5.1.h’ye tabi olarak, tüketim noktasından farklı bir yerde üretim tesisi kurabilecektir.

- Madde 5.1.c kapsamında mevcut tüketim noktasıyla bağlantılı bir üretim tesisi inşa etmiş kişiler, bir başka tüketim noktasını söz konusu tesisle Madde 5.1.h hükümlerine tabi olarak ilişkilendirebilecektir.

- ÇED süreci, çağrı mektubu öncesinde tamamlanması gereken bir evre olmaktan çıkmıştır. Buna göre, ÇED için gerekli başvurular çağrı mektubunu takip eden 30 gün içerisinde yapılacak ve her halükarda bağlantı anlaşması imzasından evvel tamamlanacaktır.

- 10 MW’ın üzerindeki tesisler için doğrudan sisteme bağlantı imkanı getirilmiştir.

- OSB tüzel kişiliklerinin kuracağı lisanssız üretim tesislerinin OSB ana sayaçlarıyla mahsuplaşmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Değişiklikler, düzenleyici otoritenin lisanssız üretim faaliyetini yalnızca iç ihtiyaca özgüleme hedefi ve politika önceliğini yansıtmaktadır.
 
download_transparent