İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu İstanbul Barosu’na 44053 sicil numarası ile kayıtlı Av. Serhat Aydın, İstanbul Barosu’na 41040 sicil numarası ile kayıtlı Av. Ömer Faruk Çıkın ve İstanbul Barosu’na 41093 sicil numarası ile kayıtlı Av. Ziya Can Gürvit (“Aydın Çıkın Gürvit Hukuk Bürosu”) tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Aydın Çıkın Gürvit Hukuk Bürosu, müvekkillerine, müvekkil adaylarına ilişkin olan ve/veya web sitesinin kullanımı nedeni ile elde edilebilecek kişisel verilerin güvenliğine, her türlü kişisel verinin KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenerek saklanmasına büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.

1. Kişisel Veri


Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

2. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi


Aydın Çıkın Gürvit Hukuk Bürosu, müvekkillerine, müvekkil adaylarına ilişkin olan ve/veya web sitesinin kullanımı nedeni ile elde edilebilecek kişisel verilerin güvenliğine, her türlü kişisel verinin KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenerek saklanmasına büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri


İletişim bölümünden ilettiğiniz ad, soyad, e-posta, telefon ve açıklamalar kısmında belirttiğiniz kişisel verileriniz, internet sitemiz aracılığıyla tarafımıza ulaştırdığınız özgeçmişinizde yer alan kişisel verileriniz ile sitenin trafiğine ilişkin kayıtlar tarafımızca tutulmaktadır. Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüklerimiz 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatlarından doğmaktadır. Bahse konu mevzuat çerçevesinde kurduğumuz vekalet ilişkisindeki veya ticari ilişkideki sözleşmelerin ifası kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla birtakım kişisel verilerinin işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz mesleki faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Aydın Çıkın Gürvit Hukuk Bürosu tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve avukatın sır saklama yükümlülüğüne uygun olarak iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

5. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı


Kişisel verileriniz, hukuki hizmetlerimizin gereği kapsamında, KVKK’ya uygun olarak adli, idari vb. kurumlara ve/veya bunlar tarafından yetkili kılınan kişi ya da mercilere, UYAP sistemine, hukuki hizmetlerin gerektirdiği ölçüde üçüncü kişi ve kurumlara (örn. bankalar, vergi daireleri vb.), tevkil yetkimiz dahilinde iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

6. Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği


Kişisel verileriniz, söz konusu verilerin işlenme amacı olduğu sürece ve her halükarda vekalet ilişkisinin yasal olarak sonlandırılma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile saklanmaktadır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli teknik ve fiziki güvenlik önlemleri tarafımızca alınmaktadır.

7. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları


KVKK’nın 11. maddesi gereğince; hukuk büromuza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi admin@acgaal.com adresine mail atarak veya posta yoluyla bizlere yönlendirebilirsiniz.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunacak olması halinde, konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Hukuk Büromuz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine/vekiline başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.Hukuk Büromuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Hukuk Büromuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Hukuk Büromuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Hukuk Büromuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

8. Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız


Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Kişisel verilerinizin Aydın Çıkın Gürvit Hukuk Bürosu nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir, bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.